top of page
Untitled

 FEB 24,25,26 - 2023

MAR 04,05,11,12,18,19,25,26

APR 01,02,08,09,15,16,22,23,29,30

MAY 06,07,13,14,20,21,27,28

JUN 03,04,10,11,17,18,24,25


  "OPENING " is an immersive performative installation that marks the beginning and creation of

the European Center for Immersive Performative Art - ECIPA, located in VARIANT culture - boulevard Vassil Levski 67, Sofia / Bulgaria. 
 The center, first of its kind in Europe, is a platform that brings together various artistic practices, which combined in an authentic way lead the visitor to rethink the relationship audience-performer-artwork.
   "OPENING " is an individual experience for each visitor. In addition to its artistic function, the performance offer information about the essence of immersive performative art and the reasons for its existence.

The immersive performative installation "OPENING" is created by Christian Bakalov especially for the space of "VARIANT culture" and it will be presented until the last day of the existens of this space. 

Duration 1h
The installation is entered individually every 30 minutes.
tickets: https://epaygo.bg/1189041468

The event is financed by the National Culture Fund under the program "Restoration and Development of Private Cultural Organizations".


OPENING“ е потапяща перформативна инсталация, която бележи началото и създаването на Европейския център за потапящо пърформативно изкуство – ECIPA, намиращ се във ВАРИАНТ култура – ​​булевард Васил Левски 67, София / България.

  Центърът, първи по рода си в Европа, е платформа, обединяваща различни артистични практики, които съчетани по автентичен начин карат посетителя да преосмисли връзката публика-изпълнител-произведение.

    „ОТКРИВАНЕ“ е индивидуално преживяване за всеки посетител.  Освен артистичната си функция, пърформансът предлага информация за същността на потапящото перформативно изкуство и причините за неговото съществуване.


 Потапящата перформативна инсталация „ОТКРИВАНЕ” е създадена от Християн Бакалов специално за пространството на „ВАРИАНТ култура” и ще бъде представена до последния ден от съществуването на това пространство.

Времетраене 1ч
Индивидуално влизане в инсталацията на всеки 30 мин. 
билети : https://epaygo.bg/1189041468

Събитието е възможно с подкрепата на НФК по програма "Възстановяване и развитие на частни културни организации" 

En lire plus
bottom of page